Misja Sushi

01.07.2019


REGULAMIN PROGRAMU „MISJA SUSHI ”

I. Organizator Akcji
Akcja „MISJA SUSHI”, zwana dalej „Akcją” jest organizowana przez Premium Foods Restaurants Spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stefana Okrzei 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302804, kapitał zakładowy 565000,10 złotych, NIP: 113-253-75-59, REGON 015597360, zwanym dalej „Organizatorem”.
• II. Czas trwania Akcji
Akcja trwa do 30 września 2019 r.
• III. Uczestnicy Akcji
Uczestnikiem Akcji jest każda osoba fizyczna, która zjawi się w restaurajach 77Sushi, dokona zakupu na miejscu lub składając zamówienie telefonicznie z odbiorem osobistym dań sushi oraz zapłaci za nie gotówką lub kartą.
• IV. Zasady Akcji
1. Uczestnik ma prawo do skorzystania z akcji w wybranych restauracjach 77Sushi.
2. Akcja jest skierowana wyłącznie dla Klientów restauracji 77Sushi, których lista określona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. W ramach akcji uczestnik otrzymuje kartę upoważniającą do zniżki przy kolejnych wizytach w restauracji 77Sushi. Kartę należy okazać przy dokonywaniu płatności. Kelner/sprzedawca nie ma obowiązku przypominania Klientowi o okazaniu karty.
4. Na terenie Warszawy klient za wizytę w restauracji lub odbiór osobisty otrzymuje 15% rabatu przy drugiej wizycie 20% rabatu a przy trzeciej wizycie 25% rabatu pod warunkiem, że każdorazowo wartość paragonu wynosi co najmniej 50 złotych.
5. W restauracjach poza Warszawą klient za wizytę w restauracji lub odbiór osobisty przy pierwszym zamówieniu otrzymuje rabat 30% przy drugim zamówieniu otrzymuje rabat 40% przy trzecim zamówieniu otrzymuje kartę stałego klienta, która upoważnia go do zniżek z 50% rabatem. Karta stałego klienta nie obowiązuje w restauracjach na terenie Warszawy. Uprawnienie do uzyskania powyżej wskazanych rabatów przysługuje pod warunkiem, że wartość paragonu Klienta każdorazowo wynosi co najmniej 50 złotych, a Klient poinformuje, iż jest posiadaczem Karty przy składaniu zamówienia.
6. Akcją objęte są wszystkie dania sushi, które w momencie wizyty będą znajdowały się w menu restauracji, przy czym rabaty nie dotyczą lunchy, menu dla dzieci, napojów i alkoholi.
7. Akcja nie łączy się z innymi akcjami/promocjami w restauracjach 77Sushi.
8. Dotychczas wydane karty stałego Klienta zachowują swoją ważność i uprawniają do zniżek na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w okresie jego obowiązywania.
9. Regulamin programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w każdej restauracji objętej akcją, a także na stronie internetowej Organizatora.
• V. Postanowienia Końcowe
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji pod nazwą „Misja Sushi”. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc obowiązujący Regulamin posiadacza Karty Stałego Klienta 77Sushi.
Deklarując wzięcie udziału w akcji Uczestnik wyraża zgodę i akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, jak również zapisów Regulaminu budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator.

Akcje i promocje organizowane przez Organizatora nie łączą się.

Wszelkie materiały promocyjne dotyczące Akcji mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Akcji oraz skrócenie lub przedłużenia okresu trwania Akcji bądź jej odwołania. Zmiana Regulaminu będzie komunikowana w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej oraz w Restauracjach biorących udział w Akcji.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Klienci mogą zgłaszać na piśmie listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Akcji oraz do 14 dni po jej zakończeniu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, oznaczającego datę nadania listu poleconego w polskiej placówce pocztowej. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Wykaz restauracji 77Sushi objętych Akcją

1. Restauracja 77Sushi, ul. Sienna 83, 00-815 Warszawa
2. Restauracja 77Sushi, al. Ken 49, 02-797 Warszawa
3. Restauracja 77Sushi, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
4. Restauracja 77Sushi, Pl. Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław
5. Restauracja 77Sushi, ul. Nożownicza 1c, 50-119 Wrocław
6. Restauracja 77Sushi, ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
7. Restauracja 77Sushi, ul. Boh. Monte Cassino 53, 81-767 Sopot
8. Restauracja 77Sushi, ul. Paderewskiego 1, 75-715 Koszalin
9. Restauracja 77Sushi, ul. Poselska 18, 31-002 Kraków
10. Restauracja 77Sushi, ul. Woźna 10, 61-777 Poznań

Czy wiesz, że


Wszystkie zamawiane produkty pochodzą od renomowanych i zaufanych dostawców, którzy dostarczają do naszych wszystkich restauracji najświeższe ryby i owoce morza.

Nasze sushi przygotowywane jest w momencie zamówienia i serwowane najszybciej jak potrafimy. Stawiamy na wysoką jakość składników i niepowtarzalny smak.

Dbając o Państwa komfort i dobry smak, jakość jedzenia oraz obsługi jest systematycznie oceniana przez specjalnie wyszkolonych audytorów oraz tajemniczych klientów.