Trzymamy z medykami

16.03.2020


REGULAMIN AKCJI „#Trzymamyzmedykami”
I. Organizator Akcji
Akcja „#trzymamyzmedykami”, zwana dalej „Akcją” jest organizowana przez Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stefana Okrzei 1A, Premium Restaurants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stefana Okrzei 1A, i Klub Rybny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelazna 41/4, zwanymi dalej „Organizatorem”.
II. Czas trwania Akcji
Akcja trwa od 16 marca 2020 r. do odwołania.
III. Uczestnicy Akcji
Uczestnikiem Akcji jest każda osoba fizyczna, która zjawi się w restauracjach 77Sushi, dokona zakupu dań sushi, poprzez stronę www lub aplikację 77sushi lub złoży zamówienie telefonicznie z odbiorem osobistym dań sushi oraz zapłaci za nie gotówką lub kartą.
IV. Zasady Akcji
1. Uczestnik ma prawo do skorzystania z akcji w restauracjach 77Sushi znajdujących się , w: Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie.
2. Akcja jest skierowana wyłącznie dla Klientów restauracji 77Sushi, których lista określona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. W ramach akcji w restauracjach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, klient dokona zakupu dań sushi poprzez stronę www lub aplikację 77sushi lub złoży zamówienie telefonicznie oraz zapłaci za nie gotówką lub kartą, a organizator zobowiązuje się do przekazania dodatkowego lunchu dla ratownika lub lekarza.
4. W ramach akcji klient umieści na socialmediach post z informacją złożyłem zamówienie na wynos i oznaczy post #trzymamyzmedykami.
5. Akcją objęte są wszystkie dania sushi, które znajdują się w menu restauracji, przy czym akcja nie dotyczą napojów, w tym również alkoholi.
6. Regulamin programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w każdej restauracji objętej akcją, a także na stronie internetowej Organizatora.
V. Postanowienia Końcowe
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji pod nazwą „#trzymamyzmedykami”.
Deklarując wzięcie udziału w akcji Uczestnik wyraża zgodę i akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, jak również zapisów Regulaminu budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator.
Akcje i promocje organizowane przez Organizatora nie łączą się.
Wszelkie materiały promocyjne dotyczące Akcji mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Akcji oraz skrócenie lub przedłużenia okresu trwania Akcji bądź jej odwołania. Zmiana Regulaminu będzie komunikowana w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej oraz w Restauracjach biorących udział w Akcji.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Klienci mogą zgłaszać na piśmie listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Akcji oraz do 14 dni po jej zakończeniu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, oznaczającego datę nadania listu poleconego w polskiej placówce pocztowej. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Wykaz restauracji Sushi77 objętych Akcją
1. Restauracja 77Sushi, ul. Nożownicza 1c, 50-119 Wrocław
2. Restauracja 77Sushi, ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
3. Restauracja 77Sushi, ul. Boh. Monte Cassino 53, 81-767 Sopot
4. Restauracja 77Sushi, ul. Karmelicka 7, 33-133 Kraków
5. Restauracja 77Sushi, ul. Woźna 10, 61-777 Poznań
6. Restauracja 77Sushi, ul. Sienna 83, 00-815 Warszawa
7. Restauracja 77Sushi, Al. Komisji Edukacji Narodowej 49, 02-797 Warszawa

Czy wiesz, że


Wszystkie zamawiane produkty pochodzą od renomowanych i zaufanych dostawców, którzy dostarczają do naszych wszystkich restauracji najświeższe ryby i owoce morza.

Nasze sushi przygotowywane jest w momencie zamówienia i serwowane najszybciej jak potrafimy. Stawiamy na wysoką jakość składników i niepowtarzalny smak.

Dbając o Państwa komfort i dobry smak, jakość jedzenia oraz obsługi jest systematycznie oceniana przez specjalnie wyszkolonych audytorów oraz tajemniczych klientów.