Regulamin Konkursu #77Sushi

01.02.2020


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
1.2. Organizatorem Konkursu „#77SUSHI” i podmiotem przetwarzającym dane osobowe uczestników jest Premium Foods Restaurants Spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stefana Okrzei 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302804, kapitał zakładowy 565000,10 złotych, NIP: 113-253-75-59, REGON 015597360, zwanym dalej „Organizatorem”.
Premium Food Restaurantsw Warszawie jest Administratorem danych osobowych uczestników oraz Sponsorem nagród w Konkursie.
1.4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
1.5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.6. Celem Konkursu jest promocja restauracji 77Sushi prowadzonych przez Spółkę.
1.7. Konkurs rozpoczyna się 01.02.2020 r. o godz. 9:00 i trwa do 31.03.2020 r., do godz. 23:59.
1.8. W czasie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w restauracjach Organizatora oraz na stronie: https://www.facebook.com/aktualności
1.9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).
1.10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani bezpośrednio administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Administratorowi danych osobowych Uczestników, a nie serwisowi Facebook.
1.11. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przez Internet, w serwisie Facebook.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
2.2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
● Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
● Zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
● W dniu zgłoszenia do konkursu jest pełnoletnia;
● Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
● Wykona zadanie konkursowe opisane w § 3 pkt. 3.1 w trakcie trwania konkursu.
2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie.
2.4. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych zawartych w zgłoszeniu konkursowym.
2.5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub zgłoszenie po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia.
§ 3. ZASADY KONKURSU
3.1. Uczestnicy mają za zadanie stworzyć relację z wizyty w restauracji 77sushi oraz opublikować ją na profilu facebook oznaczając #77sushi i #pucca_poland oraz zacząć śledzić strony organizatora @77sushi i @Puccapoland.
3.2. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną relację.
3.3. Jury wybierze najciekawsze propozycje i nagrodzi ich autorów nagrodami – zestawami do serwowania sushi.
3.4. Nagrody wymienione w § 4 zostają przyznane osobom, które zgodnie z decyzją Jury stworzyły najciekawszą, najbardziej kreatywną relację.
3.5. Do konkursu można zgłosić wyłącznie własną relację.
3.6. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przesłana relacja jest jego autorstwa i przysługują mu do niej wszelkie prawa autorskie – zarówno osobiste jak i majątkowe.
3.7. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora. Uczestnik oświadcza, że zgodę na wykorzystanie wizerunku udziela nieodpłatnie. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że wykorzystanie wizerunku nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich.
3.8. Organizator zabrania umieszczania w relacjach treści naruszających dobre obyczaje, prawa osób trzecich, niezgodnych z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz informuje, iż takie treści nie będą brały udziału w konkursie, jak również zostaną niezwłocznie zgłoszone odpowiednim organom z informacją o możliwości popełnienia przestępstwa, w razie takiego podejrzenia.
3.9. Zgłoszenia niepełne lub łamiące postanowienie niniejszego Regulaminu, bądź zawierające treści ogólnie przyjęte jako obraźliwe lub o charakterze pornograficznym, lub w przypadku co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawa osób trzecich lub łamiące ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie będą publikowane i lub będą usuwane z profilu i tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.
3.10. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi Uczestnikami konkursu.
§ 4. NAGRODY
4.1. Nagrodami w konkursie są:
20 szt. zestawów do serwowania sushi.
4.2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez oznaczenie ich w komentarzu pod relacją konkursową. Każdy Zwycięzca wygrywa jeden zestaw do serwowania sushi.
4.3. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w terminie 14 dni od daty ogłoszenia zwycięzców przez Organizatora wiadomość prywatną w serwisie Facebook zawierającą dane niezbędne do wydania zwycięzcy nagrody.
4.4. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania nagrody, w tym nieprzesłania przez zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa pkt. 4.4 prawo do uzyskania nagrody przepada, a nagroda pozostaje własnością Organizatora.
4.5. Nagroda pieniężna wynosi 11,11% łącznej wartości nagrody rzeczowej brutto. Zgodnie z art. 41 ust 7 oraz art. 30 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) laureaci nagród zobowiązani są przed ich odebraniem wpłacić Organizatorowi zryczałtowany podatek w wysokości 11,11% łącznej wartości nagrody rzeczowej brutto. W związku z realizacją tego obowiązku część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz zostanie przeznaczona przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, a następnie wpłacona w imieniu Uczestnika do Urzędu Skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody. W wyniku tego laureat nie jest zobowiązany do uiszczania jakiejkolwiek dodatkowej płatności w związku z wygraną.
4.6. Nagrodzonym w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w Regulaminie.
4.7. Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje możliwość do przenoszenia nagrody na kogoś innego.

§ 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
5.1. Organem oceniającym prace konkursowe i decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w § 4 będzie Jury powołane przez Organizatora. Jury składa się z 3 (trzech) członków.
5.2. Jury zastrzega sobie weryfikację zgłoszeń do Konkursu. Ma prawo dyskwalifikacji zgłoszeń nierealizujących założonego tematu Konkursu, niespełniających zasady Konkursu lub łamiących Regulamin. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace noszące wady formalne.
5.3 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, w przypadku, gdy przesłane propozycje nie spełnią wymogów konkursowych.

§ 6. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW
6.1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez komentarz pod relacją konkursową, w którym uczestnicy zostaną wskazani poprzez oznaczenie ich profili w dniu 07.04.2020 r.
6.2. Obowiązkiem Uczestnika, którego Praca konkursowa została nominowana do wygranej jest przesłanie, w wiadomość prywatnej do Organizatora: imienia oraz nazwiska, numeu PESEL oraz adresu Urzędu Skarbowego do rozliczania nagrody oraz adresu lokalu, w którym nagroda zostanie odebrana.
6.3. Uczestnik, którego Praca konkursowa została nominowana do wygranej ma 24h od ogłoszenia wyników przez Organizatora, na wysłanie danych wskazanych w pkt. 6.2. § 6.
6.4. Brak informacji w powyższym terminie oznacza odrzucenie nagrody.
6.5. Uczestnik poinformowany o nagrodzie dodatkowo może otrzymać informację z instrukcjami dotyczącymi przesłania stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość Uczestnika i uprawnienie do otrzymania nagrody.
6.6. Nagrody nie zostaną wydane przed dopełnieniem wszystkich formalności.
§ 7. WYDANIE NAGRÓD
7.1. Nagrody w Konkursie będą dostępne do odebrania we wskazanych lokalach 77sushi, po otrzymaniu od Zwycięzców adresu danego punktu.
§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Premium Foods Restaurants Spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stefana Okrzei 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302804, kapitał zakładowy 565000,10 złotych, NIP: 113-253-75-59, REGON 015597360, która jest „Organizatorem”.Administrator dba o dane osobowe Uczestnika, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ("RODO").
8.2Z administratorem danych Można się skontaktować pisząc na adres office@sushi77.com.
8.3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach:
● realizacji i organizacji konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, w zakresie pomocy technicznej, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i rozdania nagród konkursowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tożsamego z powyższymi celami, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami prawa oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,
● rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
8.4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są na podstawie:
● wyrażonej zgody uczestnika w związku z uczestnictwem w konkursie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
● prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z obsługą zgłoszeń, udzielaniem pomocy technicznej, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców, przyznania nagród oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
8.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzonymi działaniami promocyjnymi.
8.6. Uczestnik ma prawo:
● do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie w okresie trwania konkursu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie udzielonej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.
● dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii,
● do wydania kopii danych osobowych, które Uczestnik dostarczył Organizatorowi i przekazania jej Uczestnikowi lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie,
● do sprostowania danych osobowych Uczestnika, gdy są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe,
● do usunięcia danych osobowych Uczestnika w sytuacjach określonych w art. 17 RODO,
● do ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.
● do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora,
● do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8.7. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione następującym odbiorcom tj.:
● kancelariom prawnym,
● podmiotowi odpowiedzialnemu za zarządzanie profilem 77sushi na portalu społecznościowym facebook.com, w zakresie i w celu zarządzania tym profilem;
8.8. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8.9. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.10. Organizator nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane osobowe podane przez Zwycięzcę Konkursu.
8.11. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), tj. spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze.
8.12. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo do:
● uzyskania informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
● żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
● żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
● przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych od Organizatora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
● złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
8.13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora powinny być kierowane na adres: office@sushi77.com§ 9 . PRAWA AUTORSKIE
9.1. Przesłanie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika zgodnie z § 3 pkt. 3.1. Regulaminu oznacza udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie jak i co do terytorium, z prawem do udzielania sublicencji, do korzystania ze zgłoszonej w ramach Konkursu Pracy Konkursowej w całości lub we fragmentach, jak również udzielenie zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego w Pracy Konkursowej, na wszelkich polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych lub innych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Facebooku, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet.
9.2. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej, a Praca Konkursowa nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Pracy Konkursowej.
9.3. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonej Pracy Konkursowej. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonej Pracy Konkursowej stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich, Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonej Pracy Konkursowej.
9.4. Organizator ani podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Prac Konkursowych, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Prac Konkursowych.
9.5. Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych Prac Konkursowych, są uprawnione do korzystania z nagrodzonych Prac Konkursowych w sposób anonimowy - bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem nagrodzonej Pracy Konkursowej. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej i zobowiązuje się nie wykonywać względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej.
9.6. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
9.7. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonej Pracy Konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe poza otrzymaną Nagrodą wynagrodzenie lub żadnych innych roszczeń względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
§ 10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
10.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres e-mail: office@sushi77.com w trakcie trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, z dopiskiem: „Konkurs na Facebooku – #77SUSHI”.
10.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
10.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
10.4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
10.5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie reklamacji drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
10.6. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
10.7. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP.
11.2. Niniejszy regulamin dostępny jest do wglądu w restauracjach 77sushi oraz na https://www.facebook.com/aktualnosci Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestnika Konkursu, które uniemożliwiają dostarczenie nagrody, to jest odmowę odbioru nagrody, lub nie podanie prawdziwych danych koniecznych celem doręczenia nagrody.
11.4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie (np. przedłużenia czasu trwania Konkursu, zwiększenia puli nagród), o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie dla dotychczasowych Uczestników.
11.5. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

Czy wiesz, że


Wszystkie zamawiane produkty pochodzą od renomowanych i zaufanych dostawców, którzy dostarczają do naszych wszystkich restauracji najświeższe ryby i owoce morza.

Nasze sushi przygotowywane jest w momencie zamówienia i serwowane najszybciej jak potrafimy. Stawiamy na wysoką jakość składników i niepowtarzalny smak.

Dbając o Państwa komfort i dobry smak, jakość jedzenia oraz obsługi jest systematycznie oceniana przez specjalnie wyszkolonych audytorów oraz tajemniczych klientów.