Life is Better With Sushi Friends

16.09.2019


REGULAMIN PROGRAMU „77SUSHI FRIENDS”
I. Organizator Akcji
Akcja „77Sushi Friends”, zwana dalej „Akcją” jest organizowana przez Premium Food
Restaurants Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stefana Okrzei 1A, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000302804, kapitał zakładowy 565000,10 złotych, NIP: 113-253-75-59, REGON
015597360, zwanym dalej „Organizatorem”.
II. Czas trwania Akcji
Akcja trwa do 30 października 2019 r.
III. Uczestnicy Akcji
Uczestnikiem Akcji jest każda osoba fizyczna, która zjawi się w restauracjach 77Sushi,
dokona zakupu na miejscu lub składając zamówienie telefonicznie z odbiorem osobistym dań
sushi oraz zapłaci za nie gotówką lub kartą okazując przy płatności posiadane w swoim
telefonie zdjęcie karty stałego klienta otrzymane od swoich znajomych.
IV. Zasady Akcji
1. Uczestnik ma prawo do skorzystania z akcji w restauracjach 77Sushi znajdujących się
w: Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Koszalinie, Trójmieście. Akcją nie są objęte
restauracje znajdujące się w Warszawie.
2. Akcja jest skierowana wyłącznie dla Klientów restauracji 77Sushi, których lista
określona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
3. W ramach akcji w restauracjach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu klient,
który dokona zakupu na miejscu lub składając zamówienie telefonicznie z odbiorem
osobistym dań sushi na miejscu oraz zapłaci za nie gotówką lub kartą okazując przy
płatności posiadane w swoim telefonie zdjęcie karty stałego klienta otrzymane od
swoich znajomych, otrzymuje 50% rabat na dokonany zakup, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 4 poniżej. Uprawnienie do uzyskania rabatu przysługuje pod
warunkiem, że wartość paragonu Klienta każdorazowo wynosi co najmniej 50
złotych, a Klient poinformuje, iż chce skorzystać z promocji „77Sushi Friends” przy
składaniu zamówienia.
4. Akcją objęte są wszystkie dania sushi, które w momencie wizyty będą znajdowały się
w menu restauracji, przy czym rabaty nie dotyczą lunchy, menu dla dzieci i napojów,
w tym również alkoholi.
5. Rabat nie przysługuje na zamówienia składane przez platformy zewnętrzne typu:
Uber, Groupon, PizzaPortal, Pyszne.pl, Głodny.pl, Wolt i inne podobnego typu.
6. Akcja nie łączy się z innymi akcjami/promocjami w restauracjach Sushi77.
Premium Food Restaurants S.A. tel./fax. +48 22 870 46 66, ul. Stefana Okrzei 1a, 03-715 Warszawa, Polska, Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy, KRS 0000302804, NIP 113-253-75-59, REGON: 015597360. Kapitał zakładowy: 565.000,10 PLN opłacony w całości.
7. Regulamin programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w każdej restauracji
objętej akcją, a także na stronie internetowej Organizatora.
V. Postanowienia Końcowe
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji pod
nazwą „77SushiFriends”.
Deklarując wzięcie udziału w akcji Uczestnik wyraża zgodę i akceptuje zasady zawarte w
niniejszym Regulaminie.
W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, jak również zapisów Regulaminu
budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator.
Akcje i promocje organizowane przez Organizatora nie łączą się.
Wszelkie materiały promocyjne dotyczące Akcji mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Akcji
oraz skrócenie lub przedłużenia okresu trwania Akcji bądź jej odwołania. Zmiana
Regulaminu będzie komunikowana w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej oraz w
Restauracjach biorących udział w Akcji.
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Klienci mogą zgłaszać na
piśmie listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Akcji oraz do 14
dni po jej zakończeniu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data
stempla pocztowego, oznaczającego datę nadania listu poleconego w polskiej placówce
pocztowej. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od daty
wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji przez
Organizatora roszczenia Klienta nie zostały uwzględnione, Klient może dochodzić swoich
roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Wykaz restauracji Sushi77 objętych Akcją
1. Restauracja 77Sushi, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
2. Restauracja 77Sushi, Pl. Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław
3. Restauracja 77Sushi, ul. Nożownicza 1c, 50-119 Wrocław
4. Restauracja 77Sushi, ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
5. Restauracja 77Sushi, ul. Boh. Monte Cassino 53, 81-767 Sopot
6. Restauracja 77Sushi, ul. Paderewskiego 1, 75-715 Koszalin
7. Restauracja 77Sushi, ul. Poselska 18, 31-002 Kraków
8. Restauracja 77Sushi, ul. Woźna 10, 61-777 Poznań

Czy wiesz, że


Wszystkie zamawiane produkty pochodzą od renomowanych i zaufanych dostawców, którzy dostarczają do naszych wszystkich restauracji najświeższe ryby i owoce morza.

Nasze sushi przygotowywane jest w momencie zamówienia i serwowane najszybciej jak potrafimy. Stawiamy na wysoką jakość składników i niepowtarzalny smak.

Dbając o Państwa komfort i dobry smak, jakość jedzenia oraz obsługi jest systematycznie oceniana przez specjalnie wyszkolonych audytorów oraz tajemniczych klientów.